Stanovy školního parlamentu 2013/2014

 

1.      Zástupci jednotlivých tříd 3. – 9. Jsou voleni hlasováním žáků daných tříd, každá třída volí 2 zástupce.

2.      Zástupci parlamentu jsou voleni jednou ročně.

3.      Žáci 1. – 2. ročníků podávají své připomínky a náměty k činnosti prostřednictvím, třídních učitelů.

4.      Parlament se schází minimálně 1× měsíčně. Účast zástupců je povinná.

5.      V případě absence je nutná omluva.

6.      Každý zástupce je odvolatelný, a to z důvodu nepnění svých povinností, časté absence na jednání parlamentu, může být nahrazen jiným členem.

7.      Všichni zástupci mají rovnoprávné postavení, každý člen má jeden hlas.

8.      Z každého jednání je pořízen zápis s výsledky předchozího jednání.

9.      Školní parlament nezasahuje do záležitostí, které jsou zcela v pravomoci ředitelky školy.

10. Každý zástupce má svá práva a povinnosti.

 

Povinnosti zástupců školního parlamentu

1.      Každý zástupce pravidelně dochází na schůzky školního parlamentu.

2.      Zástupci školního parlamentu se aktivně účastní každého jednání.

3.      Každý zástupce je svým chováním příkladem pro své spolužáky.

4.      Dotazy a návrhy předkládají zástupci v souvislosti s chodem školy.

5.      Zástupci jsou povinni informovat své spolužáky o průběhu jednání parlamentu a sdělit výsledky návrhů, požadavků a rozhodnutí.

6.      Každý zástupce respektuje zamítnutí předložených návrhů ředitelkou školy.

 

Práva zástupce školního parlamentu

1.      Vznést dotazy v případě nejasností ohledně výuky či provozu školy.

2.      Seznámit se s výsledky každého projednávaného návrhu a připomínky.

3.      Vyslovit svůj názor.

4.      Spolupracovat se třídou.

 

Cílem školního parlamentu je zlepšení komunikace a spolupráce mezi spolužáky v daném třídním kolektivu a učiteli. Vylepšení a oživení školního roku různými aktivitami, a tím předcházet rizikovému chování ve vztazích mezi nimi. Dále pomoci žákům při řešení problémů ve vzdělání a ve volnočasových aktivitách.

Dalším z cílů školního parlamentu je připomenout žákům dodržování školního a klasifikačního řádu.

Prezentace práce školního parlamentu na školní nástěnce a webových stránkách školy.

 

Pravidla chování školního parlamentu

1.      Pracovat jako tým.

2.      Nepřekřikovat se, navzájem se poslouchat.

3.      Řešit školní problémy.

4.      Nezesměšňovat se navzájem, neurážet se.

5.      Nepoužívat vulgární výrazy.

6.      Nepředávat zkreslené informace.