Masarykova základní škola  Polička

Požadavky ke zkouškám do třídy s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů.

     Zkouška se skládá z písemného testu z matematiky.

  Požadavky na znalosti z matematiky ( učivo v rozsahu 1. – 4. třída, 5. třída do března):

Ř      přirozená čísla a číselné operace

s         zaokrouhlovat přirozená čísla

s         porovnávat a řešit jednoduché nerovnice

s         sčítat, odčítat pamětně, písemně

s         násobit a dělit pamětně, písemně, dělit dvojciferným dělitelem

s         počítat číselné výrazy – přednosti operací, závorky

s         řešit jednoduché a složené slovní úlohy

Ř      desetinná čísla a zlomky

s         jednoduché zlomky – polovina, třetina, čtvrtina ( ve slovních úlohách)

s         sčítání, odčítání desetinných čísel

s         jednoduché slovní úlohy

Ř      převody jednotek délky, obsahu a hmotnosti

Ř      geometrické útvary

s         přímka, polopřímka, úsečka, kružnice, mnohoúhelníky – čtverec, obdélník, trojúhelník

s         umět sestrojit rovnoběžku s přímkou, kolmici k přímce

s         obsah rovinných obrazců pomocí čtvercové sítě

s         obvod a obsah čtverce a obdélníku

s         úlohy z praxe vedoucí na výpočty obsahu a obvodu

s         úlohy na prostorovou představivost

s         síť kvádru a krychle

    Všechny znalosti jsou v rozsahu základního učiva. Zkouška bude obsahovat úlohy, ve kterých mohou žáci projevit své matematické nadání.

 K přípravě mohou žáci využít úlohy z matematických olympiád, Klokánka, Testy z víceletých gymnázií – matematika (nakladatelství Didaktis).