Minimální preventivní program 2012/2013

 

I. Charakteristika školy

 

Masarykova základní škola Polička sídlí na nábřeží Svobody 447 v Poličce a je úplnou základní školou. Naše základní škola patří k největším v Pardubickém kraji, její součástí je školní družina a školní klub. Jedná se o spádovou školu pro okolní obce, žáci sem přicházejí po ukončení čtvrté, většinou pak páté třídy. 85% žáků  je  místních (především  z jižní  části  města), zbytek  jsou  žáci  dojíždějící  z okolních obcí (Kamenec, Sádek, Oldřiš, Borová, Korouhev, Jedlová …). Průměrně jsou tedy v ročníku tři paralelní třídy, od 6. ročníku je třída A výběrová se zaměřením na rozšířenou výuku přírodovědných předmětů.

Polička je městem do 10 000 obyvatel. Masarykovu základní školu Polička navštěvuje v tomto školním roce 597 žáků v 26 třídách 1. až 9. ročníku.

            Rizikovou lokalitou ve školním prostředí se její chlapecké záchody v přízemí a prvním patře. Nejrizikovější je však nedaleký městský park.

 

Ředitel školy: Mgr. Karel Neřold

Metodik prevence: Mgr. Ludmila Haraštová

Výchovný poradce pro I. stupeň: Mgr. Jana Chadimová

Výchovný poradce pro II. stupeň: Mgr. Božena Kaprasová

 

II. Výchozí materiály minimálního preventivního programu

1.      Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování dětí, žáků a studentů ve školách a školních zařízeních č. j. 21291/2010-28

2.      Preventivní strategie školy

3.      Metodický pokyn MŠMT jednotnému postupu při omlouvání nepřítomnosti žáků ve škole a při prevenci a postihu záškoláctví č. j.:10 194/2002-14

4.      Řád školy

5.      Školní vzdělávací program „Čemukoliv se učíš, učíš se pro sebe“ (dále jen ŠVP)

 

III. Cíle minimálního preventivního programu

 

Stanovení cílů je prvním krokem při tvorbě minimálního preventivního programu. Cíle vyplývají ze závěrů pedagogických rad a provozních porad zaměstnanců naší školy, z anket a dotazníků jednotlivých tříd, ze setkání výchovné komise a z připomínek zákonných zástupců.

 

1.      Krátkodobé cíle

 

1.      Cíle krátkodobé jsou konkrétní, vztahují se k určité cílové skupině (žáci, rodiče, pedagogičtí pracovníci) a jsou časově termínované.

2.      Pro cílovou skupinu žáků školy je třeba zajistit spoluúčast učitelů na preventivní strategii.

3.      Žáci na I. stupni základní školy mají velmi dobrý vztah se svým třídním učitelem, je pro ně autoritou a vzorem.

4.      Během I. stupně by se žáci měli naučit komunikaci ve školním kolektivu, ale i komunikaci s dospělými jedinci, posilovat vědomí rodinného prostředí, přizpůsobit se zdravému životnímu stylu, naučit se hospodařit se svým volným časem, spánkem a odpočinkem, vědět co jsou léky a rozeznat je od návykových látek, definovat drogy a znát jejich nebezpečí.

5.      V neposlední řadě znát základní informace o bezpečném využívání počítače a sociálních sítí.

6.      Své znalosti postupně prohlubovat v rámci vyučovacích předmětů / především ve světě poznání, vlastivědě, přírodovědě, práci na PC a českém jazyce /.

7.      Na II. stupni základní školy je práce obtížnější, děti jsou kritičtější, vyjadřují své postoje vůči dospělým a často vzdorovitě odsekávají autoritám. Důležité je vzbudit patřičný zájem, dát dětem prostor pro získávání informací, nebránit se diskuzím, respektovat jejich názory. Prohlubovat týmovou spolupráci, vést děti k asertivnímu dialogu.

8.      Je třeba navázat na znalosti z I. stupně, zaměřit se na sociální dovednosti včetně komplikací ve vztazích k druhým lidem, do této skupiny přibrat i rodinu a blízké.

9.      Nedílnou součástí je i pochopení osobní a společenské odpovědnosti. Důležité je děti naučit kriticky myslet a správně se rozhodovat. Věnovat se dále zdravému životnímu stylu, tolerovat odlišnosti.   

10.  Značná část by měla být věnována návykovým látkám, kdy by měly děti pracovat s reklamou, znát bezpečně účinky na organismus, umět odmítnout, znát kontaktní místa pomoci. Věnovat se i sexuální výchově, zneužívání mladistvých.

11.  Ve školním roce 2012/2013 se chceme zaměřit na prevenci návykových látek, především cigaret a alkoholu. Na projevy nesnášenlivosti v jednotlivých ročnících. Stmelování nových kolektivů formou adaptačních kurzů žáků 6. ročníků.

12.  Plánujeme besedy s Policií ČR, besedy o informačním bezpečí, šikaně, kyberšikaně.

 

2.      Střednědobé cíle

 

Tyto cíle by měly být realizovány v průběhu dvou let 2012 – 2014. Jejich zaměření se týká zejména zlepšení vnitřního prostředí školy.

            Maximálně mezi žáky i na veřejnosti posilovat tradice školy, být patřičně hrdý na to, že jsem žákem Masarykovy základní školy Polička. Reprezentovat školu v soutěžích a snažit se své dovednosti zlepšovat.

            Aktivovat pedagogy k většímu využívání studijních materiálů, www. stránek zaměřených na prevenci. Zapojit do prevence i netřídní učitele. Zajišťovat proškolení pro všechny pedagogické i nepedagogické pracovníky školy. Organizovat kurzy týmové spolupráce a zážitkové pedagogiky.

            Postupně zavést třídnické hodiny a zajistit proškolení třídních učitelů v oblasti práce s třídním kolektivem, zdravého klima a kázně ve třídě.  

            Pokračovat ve zkvalitnění práce, rozšiřování kvalifikace a orientaci v problematice primární prevence, rozpoznat různé formy rizikového chování žáků a předcházet jim.

            Aktuality zveřejňovat na nástěnce prevence, zpracovávat krizové postupy při jednotlivých činnostech / například školní výlety, exkurze, komunikace se zákonnými zástupci…. /.

            Pokračovat v pravidelných konzultačních hodinách výchovného poradce a metodika prevence, zabývat se podněty, a to i anonymními ve schránce důvěry.

            Zajistit pravidelná setkání vybraných žáků do Parlamentu školy.

 

3.      Dlouhodobé cíle

 

Dlouhodobé cíle budou realizovány v pětiletém cyklu 2012 – 2016.

            Vycházíme z otevřené komunikace školy s rodiči, z ještě větší spolupráce celé školy, všech žáků, učitelů i provozních zaměstnanců. Výchozím bodem je pro nás schopnost společného řešení problémů, konfliktů, adekvátní reakce na stresové zatížení, neúspěch a kritiku.

            Respektování lidských práv, individuálních potřeb a odlišností, zapojení žáků do spoluvytváření pravidel vzájemného soužití ve škole by mělo být samozřejmostí.

Podílet se na kvalitnějším propojení školy s dalšími institucemi / odbornými pracovišti, organizacemi působícími v oblasti primární prevence /.

            Vytváření pozitivní klidné atmosféry ve škole a atmosféry vzájemné důvěry, respektu a bezpečí ve škole při udržení uvědomělé kázně.

            Podpořit sociální dovednosti žáků vůči tlakům vrstevnických skupin. Důraz klást na týmovou spolupráci, konstruktivní řešení konfliktů, otevřenou komunikaci, pozitivní vnímání sebe sama a druhé.

Vštěpovat žákům zdravý životní styl, sebevědomí, postoje k základním fyzickým, psychickým i emočním potřebám.

            Prohlubovat umění používání různých informačních zdrojů, porovnávat a analyzovat získané informace, vést žáky k osobní zodpovědnosti k daným právům a povinnostem.

            Rozvoj jejich sociálních dovedností by měl napomáhat k odpovědnosti za své chování a uvědomování si důsledků svého jednání.

 

 

IV. Zaměření minimálního preventivního programu ve školním roce 2012 / 2013

 

V tomto školním roce se chceme především orientovat:

 

1.      Stmelování třídních kolektivů:

·         v 5. ročníků provést vrstevnické programy ve spolupráci s PPP Ústí nad Orlicí,

·         v 6. ročnících realizovat adaptační kurzy a doprovodným programem ACET o. s. a Mgr Františkem Krampotou, SORAD a v návaznosti též vrstevnické programy s PPP Ústí nad Orlicí,

·         v 7. ročníku – SORAD a vrstevnické programy s PPP Ústí nad Orlicí, spolupracovat s organizací PREVKO Litomyšl, využít nabídku externí spolupráce v oblasti rizikového chování dětí, získat informace o třídě a skupinové dynamice, pojmenovat problémy a vytvořit další práci se třídou, a to formou třídních pravidel.

 1. Zaměřit se na návykové látky, tabák, alkohol, drogy (spolupráce s Policií ČR, vrstevnické programy ve spolupráci s Gymnáziem Polička).
 2. Mapovat, rozeznat záškoláctví a nepřiměřené, byť omluvené absence.
 3. Trestní odpovědnost (spolupráce s Policií ČR).

 

 

V. Projekty minimálního preventivního programu uvedené v ŠVP

 

Pohlazení pro maminky

1. - 9. ročník

Sportovec roku

6. – 9. ročník

Já občan

6. - 8. ročník

Den naruby

1. – 5. ročník

Školní olympiáda

1. – 9. ročník

Den Země

1. - 5. ročník

Školní parlament

1. – 9. ročník

Země našich spolužáků

4. - 5. ročník

Školní časopis

8. ročník

 

 

VI. Projekty minimálního preventivního programu mimo ŠVP

 

Na zelenou – bezpečně do školy

1. - 5. ročník

Život mám ve svých rukou

1. - 9. ročník

Divadelní představení - Hradec Králové, Polička

5. - 9. ročníky (minimálně 3x ročně)

 

 

VII. Plán spolupráce školy v rámci minimálního preventivního programu s institucemi

 

1. stupeň

·     květen 2013    Děti bez úrazu (Mozaika + Hasiči + ČK Svitavy + Pionýr  Polička)

 • červen 2013    Praktický seminář První pomoc (Mozaika + SZŠ Svitavy)
 • průběžně 2012/2013   Informační bezpečí (Knihovna Polička + MUNI Brno)
 • duben 2013    Besedy ochrany obyvatelstva a požární prevence (Hasičský záchranný sbor PK)
 • průběžně 2012/2013   Teorie dopravní výchovy (Mozaika + MÚ Polička)
 • průběžně 2012/2013   Vlastní bezpečí (Policie ČR)
 • průběžně 2012/2013   Policie se představuje (Policie ČR)

 

2. stupeň

6. ročník

 • září 2012 -  Naučná stezka (okolí Poličky cca 10 km, stmelování nového kolektivu)
 • říjen 2012 - Adaptační kurz Budislav
 • září 2012 – Beseda s Policií ČR – šikana
 • listopad 2012 – Řekni drogám NE - beseda
 • duben 2013 – Beseda s Policií ČR – kouření, alkohol
 • Beseda olympijských vítězů – OVOV, odznak zdatnosti
 • prosinec 2012 – březen 2013 SORAD, vrstevnický program ve spolupráci PPP Ústí nad Orlicí
 • březen 2013 – Čas proměn
 • 19. 4. 2013 Jeden svět na školách – festival dokumentárních filmů
 • duben 2013 – beseda s Hasiči
 • duben 2013 vrstevnický program Poznej sám sebe ve spolupráci s Gymnáziem Polička
 • červen 2013 - Cyklistické závody
 • červen 2013 – Život mám ve svých rukou  / 6. a 9. ročníky /
 • červen 2013 pobyt přespání ve škole

 

7. ročník

 • září 2012 – Beseda s Policií ČR – šikana
 • listopad 2012 – květen 2013 SORAD, vrstevnický program ve spolupráci s PPP Ústí nad Orlicí
 • listopad 2012 – Řekni drogám NE - beseda
 • Beseda olympijských vítězů – OVOV, odznak zdatnosti
 • 19. 4. 2013 Jeden svět na školách – festival dokumentárních filmů
 • Beseda se zrakově postiženými
 • květen 2013 Drogy? Proč ne! Vrstevnický program ve spolupráci s Gymnáziem Polička
 • červen 2013 - Cyklistické závody

 

8. ročník

 • 2012 Beseda – Gamblerství ve spolupráci s Mozaikou Polička
 • listopad2012 – Beseda s policií ČR – trestní odpovědnost
 • listopad 2012 – Řekni drogám NE beseda
 • duben 2013 Beseda s policií ČR – kyberšikana
 • červen 2013 - Cyklistické závody
 • červen AIDS - HIV / Mozaika Polička /

 

9. ročník

 • 2013 Beseda s Policií ČR – trestní odpovědnost
 • květen 2013 – Právo pro každý den - soutěž
 • červen 2013 - Cyklistické závody
 • červen 2013 – Život mám ve svých rukou  / 6. a 9. ročníky /
 • červen 2013 – Dům na půli cesty Květná – exkurze s pracovní aktivitou
 • červen 2013 – přespání ve škole

 

 

VIII. Volno-časové aktivity žáků Masarykovy základní školy Polička

 

Při škole pracují dva sportovní oddíly oddíl atletiky a oddíl volejbalu, oddíl atletiky navštěvuje 139 žáků a oddíl volejbalu 166 žáků. Tréninky atletiky, volejbalu jsou vedeny od 1. ročníku základní školy. Děvčata a chlapci reprezentují školu a příslušné oddíly Atletiku Polička a TJ Spartak Polička.

Pod patronací občanského sdružení Spolek přátel a absolventů Masarykovy základní školy Polička pracuje na prvním stupni několik zájmových útvarů Cizí jazyky, Hry na flétnu, Logopedie a Pohybové hry.

 

 

IX. Programy pro pedagogy

 

Týmová spolupráce – vícedenní výjezdy

Videotrénink – interakce – p. Holasová

Kyberšikana – ACET , Mgr. František Krampota

Sebezkušenostní, prožitkový kurz pro motivované pedagogické pracovníky zaměřený na vedení třídních kolektivů – CCV zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Pardubického kraje

Zajistit besedu Právní normy a předpisy, práce třídních učitelů – Mgr. Veselá Michaela

 

 

 

V Poličce 1. 9. 2012                                                                          Mgr. Karel Neřold