Preventivní strategie Masarykovy základní školy Polička 2012 - 2017

 

I. Výchozí materiály preventivní strategie školy

1.      Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování dětí, žáků a studentů ve školách a školních zařízeních č. j. 21291/2010-28

2.      Metodický pokyn MŠMT jednotnému postupu při omlouvání nepřítomnosti žáků ve škole a při prevenci a postihu záškoláctví č. j.:10 194/2002-14

3.      Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k řešení šikanování ve školách a školských zařízeních Č.j. MSMT- 22294/2013-1

4.      Řád školy

5.      Školní vzdělávací program „Čemukoliv se učíš, učíš se pro sebe“ (dále jen ŠVP)

 

 

II. Oblasti primární prevence

 

Primární prevencí rozumíme veškeré konkrétní aktivity realizované s cílem předejít problémům a následkům sociálně nežádoucích jevů, případně minimalizovat jejich negativní dopad, včetně dalšího šíření.

 

1.      Nespecifická primární prevence představuje základ celého systému prevence, jde o volno-časové aktivity určené nejširším vrstvám dětí a mládeže, umožňující harmonický rozvoj osobnosti jednotlivce.

2.      Specifická primární prevence je realizována v rámci podpůrných programů pro rizikové skupiny, pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami jako prevence.

 

Primární prevence rizikového chování u žáků v působnosti MŠMT se zaměřuje prioritně na předcházení rozvoje rizik, které směřují zejména k následujícím rizikovým projevům v chování dětí a mládeže:

·         agrese, šikana, kyberšikana a další rizikové formy komunikace prostřednictvím multimedií, násilí, intolerance, antisemitismus, extremismus, rasismus, xenofobie, homofobie

·         vandalismus, krádeže, sprejerství a další trestné činy a přečiny

·         záškoláctví a neplnění školních povinností

·         užívání návykových látek, netolismus, gambling

·         rizikové sportovní aktivity, prevence úrazů

·         rizikové chování v dopravě, prevence úrazů

·         poruchy příjmu potravy

·         negativní působení sekt

·         sexuální rizikové chování

 

Efektivní primární prevenci tvoří kontinuální a komplexní programy, interaktivní programy, především programy pomáhající čelit žákům sociálnímu tlaku, zaměřené na zkvalitnění komunikace, nenásilné zvládání konfliktů, odmítání návykových látek, zvyšování zdravého sebevědomí, zvládání úzkosti a stresu apod.

 

 

III. Oblast sekundární prevence

 

Snaží se příslušné jevy včas zachytit, zabránit jejich prohlubování a šíření. Zaměřuje se na ohrožené skupiny.

 

 

IV. Oblast terciární prevence

 

Snaží se zabránit opakování (např. trestných činů).

 

 

V. Systém organizace a řízení primární prevence

 

1. MŠMT

    Mgr. Martina Budínská, ved. úseku prevence, tel.: 234 811 331, martina.budinska@msmt.cz

    Ing. Radka Heřmánková, tel, 234 811 554, radka.hermankova@msmt.cz

    Mgr. Vladimír Sklenář, tel. 234 811 698, vladimir.sklenar@msmt.cz 

2. Krajský školní koordinátor prevence

     Zuzana Hamanová, tel: 466 026 240, email: zuzana.hamanova@pardubickykraj.cz

3. OMP pracovník PPP Mgr. Petra Novotná

4. ředitel školy

5. školní metodik prevence

6. třídní a netřídní učitelé, ostatní nepedagogičtí pracovníci

 

 

VI. Spolupráce s rodiči žáků

 

Do výchovně vzdělávacího procesu na škole je nutné zapojit také rodiče. Je důležité zabezpečit informovanost rodičů o postojích školy k preventivní strategii a o možnostech intervence v případě selhání jejich dítěte.

            V příštím školním roce bychom chtěli realizovat spolupráci s rodiči formou odpoledních bloků pro žáky a rodiče 7. ročníků na téma informační bezpečnosti, alkohol a drogy a poznej sám sebe. Zapojení celých rodin by mělo ještě více rozvinout tradiční aktivity nabízené školou.

            Aktivní spolupráce s rodiči probíhá v rámci práce třídních učitelů směrem k zákonným zástupcům, je propojena i funkčnost poradenského systému s výchovným poradcem, metodikem prevence a pedagogicko-psychologickým pracovníkem. K rodičům se včas dostávají písemná sdělení školy informační materiály i nabídky vhodných přednášek.

 

 

 

 

 VII. Evaluace minimálního preventivního programu

 

Evaluací bychom měli získat poznatky, jak konkrétní preventivní program funguje, co komplikuje jeho realizaci, co ovlivnilo program oproti skutečnosti. Co lze při realizaci očekávat, čeho se vyvarovat a na co se připravit.

MPP na konci školního roku vyhodnotit, vést si během školního roku přehled záznamů, kroků aktivit.

            Hodnocení probíhá též přes třídní učitele, rodiče i žáky s podporou vedení školy a se spoluúčastí dalších pedagogických i nepedagogických pracovníků školy, přes PPP.

 

 

 VIII. Síť organizací a služeb

 

 

Název instituce

Telefon

Adresa

Ostatní informace

výchovný poradce,
školní metodik prevence

Masarykova základní škola 

461 725529

Polička, nábřeží Svobody 447

 zsmasarykova@unet.cz

http://www.zsmasarykova.unet.cz/

 

 

 

 

Linky důvěry

linka bezpečí

800 155 555

 

nonstop – bezplatný provoz

rodičovská linka

840 111 234

 

Po, St, Pá 13 – 16 hod, Út, Čt 16 – 19 hod

linka důvěry Ústí n. Orlicí

465 524 252

 

 

nonstop

 

PPP poradny

PPP Svitavy

461 532 486

Riegrova 11, Svitavy

pobočky též v Litomyšli (Partyzánská 775), Poličce a Moravské Třebové

PPP Ústí n. Orlicí

465 521 296

Královéhradecká 513, Ústí n. Orlicí

pobočky též v Lanškrouně, Žamberku
a Vysokém Mýtě

 

 

 

 

 

Střediska výchovné péče

SVP Mimóza

465 526 969

Lázeňská 206, Ústí n. Orlicí

každý čtvrtek v lichém týdnu v Litomyšli
(J. E. Purkyně 918) svp.usti@worldonline.cz

SVP Archa

469 623 786

Školní nám. 11, Chrudim

 

SVP Návrat 495 541 374 Brandlova 112, Hradec Králové info@svphk.cz

 

SVP Pyramida 466 680 338 Sokolovská 146
 723 134 604 Rybitví svp_pyramida@volny.cz

 

 

Další zařízení pomoci

Rodinná a manželská poradna

 

461 532 604

Purkyňova 14, Svitavy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Městský úřad Polička

Oddělení sociálně právní ochrany

461 723844

 

Vedoucí Bc. Martina Černíková

Koordinátor prevence kriminality

telefon: 461 723 806
mobil: 731 441 421

 

Aleš Horníček