Typ prevence ŠVP ZV - školní výstup Ročník Vyučovací předmět
šikana projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem spolužáků, jejich přednostem i nedostatkům 1. - 3. r Svět poznání
adiktologie, týrání a zneužívání dodržuje zásady bezpečného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných 1. - 3. r Svět poznání
týrání a zneužívání, sex, sekty chová se obezřetně při setkání s neznámými jedinci, odmítne komunikaci, která je mu nepříjemná, v případě potřeby požádá o pomoc pro sebe i pro jiné dítě  1. - 3. r Svět poznání
šikana, rasismus, záškoláctví podílí se na tvorbě a dodržování pravidel soužití ve třídě 1. - 3. r Svět poznání
agrese rozpozná zaměstnance školy a váží si jejich práce 1. - 3. r Svět poznání
záškoláctví dodržuje pravidla školního řádu 1. - 3. r Svět poznání
týrání, šikana rozlišuje nesprávné chování svoje i jiných, konkretizuje svá práva i povinnosti 1. - 3. r Svět poznání
agrese, šikana objasní termíny ohleduplnost, kamarádství 1. - 3. r Svět poznání
poruchy příjemu potravy v konkrétních situacích si uvědomuje svoje přednosti a nedostatky, přizná svou chybu 1. - 3. r Svět poznání
adiktologie snaží se rozpoznat ve svém okolí jednání a chování, které nelze tolerovat, které porušuje základní lidská práva 1. - 3. r Svět poznání
rasismus, xenofobie uvede přirozené odlišnosti spolužáků, projevuje k nim toleranci 1. - 3. r Svět poznání
rizikové sporty, doprava vyjmenuje čísla tísňových volání a nacvičuje jejich používání, ví, že se nesmí zneužívat 1. - 3. r Svět poznání
rizikové sporty, doprava ovládá způsoby komunikace s operátory tísňových linek 1. - 3. r Svět poznání
rizikové sporty, doprava bezpečná místa pro hru a trávení volného času 1. - 3. r Svět poznání
rizikové sporty, doprava modeluje své chování ve třídě, ve školní jídelně, v dopravním prostředku apod. 1. - 3. r Svět poznání
šikana, agrese usiluje o domluvu pravidel na společném postupu, o jejich dodržování při řešení problémů v kolektivu 1. - 3. r Svět poznání
rizikové sporty, doprava vysvětlí pojmy – zdraví, úraz, nemoc 1. - 3. r Svět poznání
adiktologie v modelových situacích si osvojuje postupy odmítání návykových látek, postupy zamezující zneužívání své osoby 1. - 3. r Svět poznání
týrání, zneužívání, sekty odmítne komunikaci, která je mu nepříjemná a dodržuje bezpečnou vzdálenost od neznámé osoby 1. - 3. r Svět poznání
šikana, zneužívání, sex seznamuje se s rizikovými situacemi (šikana, týrání, sexuální zneužívání) 1. - 3. r Svět poznání
adiktologie, rasismus, xenofobie seznamuje se s působením reklamy na člověka, porovnává a toleruje názory jiných 1. - 3. r Svět poznání
adiktologie vysvětlí význam zdravého životního prostředí pro člověka 4. r Přírodověda
rasismus, xenofobie všímá si změn ve svém nejbližším přírodním a společenském prostředí 4. r Vlastivěda
záškoláctví vysvětlí pojmy – vláda, parlament, zákon 4. r Vlastivěda
adiktologie seznamuje se s působením reklamy na člověka,porovnává a toleruje názory jiných 5. r Český jazyk
sekty vyhledává informace v učebnicích, časopisech a encyklopediích 5. r Český jazyk
adiktologie aplikuje znalosti o ochraně dat 5. r Práce na PC
adiktologie korupce / zákony demokracie / 5. r Přírodověda
sekty sestaví zprávu za použití digitálních médií 5. r Práce na PC
poruchy příjmu potravy navrhne svůj režim dne,                                                                                                         posoudí poměr aktivního a pasivního odpočinku vzhledem ke svému zdraví 5. r Přírodověda
zneužívání, týrání  zdůvodní zásady bezpečného chování v různém prostředí – škola, domov, styk s cizími osobami 5. r Přírodověda
rizikové sporty, doprava dopravní výchova - chování chodce a cyklisty 5. r Přírodověda
rizikové sporty, doprava ví, jaké je povinné vybavení jízdního kola (používá ochrannou cyklistickou přilbu) 5. r Přírodověda
adiktologie uvědomuje si škodlivost kouření, užívání drog a alkoholu, gamblerství 5. r Přírodověda
adiktologie odmítne v modelových situacích návykové látky 5. r Přírodověda
adiktologie finanční gramotnost, proč spořit, kdy si půjčovat a jak vracet dluhy 5. r Přírodověda
poruchy příjmu potravy uvědomuje si souvislosti mezi výživou, sportem a zdravím člověka 5. r Přírodověda
adiktologie mimořádné události a rizika s nimi spojená (evakuace, integrovaný záchranný systém ) 5. r Přírodověda
rizikové sporty, doprava seznamuje se se zásadami 1. pomoci (zlomeniny, zástava dýchání…) 5. r Přírodověda
šikana, agrese seznamuje se se základními společenskými pravidly  chování 5. r Přírodověda
sexuální rizikové chování  přenosné a nepřenesné nemoci (hepatitida, HIV, AIDS ) 5. r Přírodověda
sexuální rizikové chování  seznamuje se s riziky sexuálního chování  5. r Přírodověda
agrese, šikana charakterizuje základní vztahy mezi lidmi na základě pravidel chování ve škole, v rodině, v obci 5. r Vlastivěda
agrese, šikana, sekty pod vedením učitele se učí přirozeně chovat k přednostem i nedostatkům spolužáků 5. r Přírodověda
agrese, šikana, sex odhadne a poukáže na nesprávné chování a jednání - šikana, týrání a zneužívání 5. r Přírodověda
týrání, zneužívání umí zjistit tel. číslo linky důvěry, krizového centra 5. r Přírodověda