Typ prevence ŠVP ZV - školní výstup Ročník Vyučovací předmět
šikana, agrese uplatňuje vhodné způsoby chování a komunikace, nenásilně řeší konflikty 6. OV
šikana, agrese zdůvodní nepřijatelnost vandalského chování a aktivně vystupuje proti 6. OV
rasismus, xenofobie kriticky přistupuje k mediálním informacím, vyjádří svůj postoj k působení propagandy a reklamy na veřejné chování a mínění lidí 6. OV
rasismus, xenofobie zhodnotí na příkladech význam solidarity mezi lidmi, vyjádří své možnosti pomoci lidem v nouzi a v situacích ohrožení 6. OV
rasismus, xenofobie objasní potřebu tolerance ve společnosti, rfespektuje kulturní zvláštnosti i odlišné názory, zájmy, způsoby chování a myšlení, tolerance k menšinám 6. OV
záškoláctví dodržuje pravidla školního řádu 6. - 9. OV
rasismus, xenofobie rozpozná netolerantní rasistické, xenofobní a extremistické projevy a chování lidí a zaujímá aktivní postoj proti projevům lidské nesnášenlivosti 6. OV
agrese, šikana rozpozná projevy záporných charakterových vlastností, kritický k sobě 8. OV
záškoláctví dodržuje právní ustanovení, která se na něj vztahují, uvědomuje si rizika jejich porušování 9. OV
adiktologie snaží se rozpoznat ve svém okolí jednání a chování, které nelze tolerovat, které porušuje základní lidská práva 6. OV
rasismus, xenofobie uvede příklady mezinárodního terorismu, zaujme vlastní postoj ke způsobům jeho potírání 9. OV
šikana, agrese respektuje přijatá pravidla soužití mezi vrstevníky a partnery a pozitivní komunikací a kooperací přispívá k utváření dobrých mezilidskýchn vztahů v širším společenství, v rodině, komunitě 6. VZ
adiktologie vysvětlí role členů komunity a uvede příklady pozitivního i negativního vlivu 6. VZ
rizikové sporty, doprava usiluje v rámci svých možností a zkušeností o aktivní podporu zdraví 6. VZ
rizikové sporty, doprava vyjádří svůj názor k problematice zdraví a diskutuje o něm 6. - 9. VZ
poruchy příjmu potravy dává do souvislostí složení stravy a způsob stravování, zdravé stravovací návyky 7. VZ
poruchy příjmu potravy uplatňuje preventivní způsoby rozhodování, svěří se se zdravotním problémem a v případě potřeby vyhledá odbornou pomoc 7. VZ
poruchy příjmu potravy podporuje odpovědný vztah k sobě samému, podpora zdraví 6. - 7. VZ
sex, rizikové chování optimálně reaguje na fyziologické změny v období dospívání, kultivovanost k opačnému pohlaví 7. VZ
sex, rizikové chování v souvislosti se zdravím, etikou, morálkou a životními cíli mladých lidí přijímá odpovědnost za bezpečné sexuální chování 7. VZ
adiktologie dává do souvislosti zdravotní a psychosociální rizika, spojená se zneužíváním návykových látek 6. VZ
adiktologie uplatňuje osvojené sociální dovednosti a modely chování při kontaktu se sociálně patologickými jevy ve škole i mimo ni, v případě potřeby vyhledá odbornou pomoc sobě nebo druhým 6. - 9. VZ
sekty vyhodnotí na základě svých znalostí a zkušeností možný manipulativní vliv vrstevníků, medií, sekt, uplatňuje komunikační obranu proti manipulaci a agresi 9. VZ
sekty vyhledává informace v učebnicích, časopisech a encyklopediích 7. VZ
adiktologie projevuje odpovědné chování v situacích ohrožení života, zdraví, osobního bezpečí 9. VZ
sex, rizikové chování pracuje s informacemi v souladu se zákony 6. - 9. I
poruchy příjmu potravy navrhne svůj režim dne,                                                                                                         posoudí poměr aktivního a pasivního odpočinku vzhledem ke svému zdraví 6. - 9. OV
rizikové sporty, doprava odmítá drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné se sportovní etikou a zdravím 6. - 9. TV
rizikové sporty, doprava uplatňuje vhodné a bezpečné chování, předvídá možná nebezpečí úrazu a přizpůsobí jim činnost 6. - 9. TV
adiktologie uvědomuje si škodlivost kouření, užívání drog a alkoholu, gamblerství 6. - 9. OV
adiktologie odmítne v modelových situacích návykové látky 6. - 9. OV
poruchy příjmu potravy uvědomuje si souvislosti mezi výživou, sportem a zdravím člověka 6.  VZ
rizikové sporty, doprava seznamuje se se zásadami 1. pomoci (zlomeniny, zástava dýchání…) 6. - 9. VZ
šikana, agrese seznamuje se se základními společenskými pravidly  chování 6. - 9. VZ
sexuální rizikové chování  seznamuje se s riziky sexuálního chování  6. - 9. VZ
sekty rozpozná manipulační komunikaci, zaujímá k ní kritický postoj 9. ČJ
adiktologie vyhledává informace v různých typech katalogů, knihovně i v dalších informačních zdrojích 6. - 9. ČJ
agrese, šikana, sex odhadne a poukáže na nesprávné chování a jednání - šikana, týrání a zneužívání 6. VZ
týrání, zneužívání umí zjistit tel. číslo linky důvěry, krizového centra 6. - 9. VZ
adiktologie rozlišuje příčiny a příznaky běžných nemocí a uplatňuje zásady jejich prevence a léčby 8.
adiktologie aplikuje předlékařskou první pomoc při poranění a jiném poškození těla 8.