Vážení rodiče,

vaše děti, ale spolu s nimi i vás, čeká v nejbližší době konečné rozhodnutí o formě jejich dalšího vzdělávání. Dovolte, abychom vám touto cestou  poskytli několik informací.

 Kterou školu zvolit?

        Rozhodnutí, pro budoucí život vašeho dítěte mnohdy zásadní, je třeba samozřejmě promyslet a nenechávat je na poslední chvíli. Je důležité získat dostatek informací o vytypovaných školách a zvážit všechna „pro a proti“, zejména předpoklady dítěte pro daný obor, jeho zájem, zdravotní dispozice, náročnost studia, perspektivu oboru, nákladnost studia a vaše finanční možnosti (školné, ubytování, dojíždění), atd.

Zvláště důležitým a v poslední době velmi opomíjeným hlediskem je možnost uplatnění v oboru po skončení studia.

I nadále je, bohužel, velký zájem o obory, jejichž absolventi získají místo jen velmi obtížně a na trhu práce se těžko uplatní. 

 

Kde získat informace?

 1)      Základní škola-

- k dispozici jsou přehledy škol a propagační materiály škol

- žáci mají možnost vypůjčit si CD Kam na školu s přehledem všech škol v ČR

- v přízemí v pravé části budovy vedle kabinetu vých. poradkyně najdete nástěnku s aktuálními informacemi a dalšími materiály.

- informace získáte i od výchovné poradkyně, která se vám bude individuálně věnovat po předchozí domluvě nebo od třídního učitele

 2)      Internetové stránky - k  volbě studijního oboru a budoucího povolání

www.gwo.cz                    - Průvodce světem povolání

http://portal.mpsv.cz          - přehled všech středních škol v ČR

www.pardubickykraj.cz     - informace o výsledcích přijímacího řízení a  stránky dalších krajů.

www.infoabsolvent.cz        - orientace v možnostech absolventu ZŠ i SŠ

www.atlasskolství.cz          - školy ČR

 www.proskoly.cz             - individuální testy, konkrétní informace obdrží žáci 

3)      Jednotlivé střední školy

- pořádají „Dny otevřených dveří“-zpravidla je možné prohlédnout si školu a její zázemí a podrobněji se informovat o možnostech studia

- poskytují informace na webových stránkách i v tištěných materiálech

4)  Informační a poradenské středisko Úřadu práce (Polička – Husova ulice)

-  poskytuje nejúplnější informace o všech SŠ v celé republice a o aktuální situaci na trhu práce

5)      PPP ve Svitavách – nabízí testy studijních předpokladu a případně i individuální konzultace s psychologem.

Správnost výběru zvoleného oboru je možné konzultovat s pediatrem (možné zdravotní omezení žáka).

 

Přihláška  ke studiu

 Zodpovědnost za přijímací řízení přešla plně do kompetence zákonných zástupců žáka.

Ti mohou podávat za své dítě až 2 přihlášky na střední školy, které dostanou žáci s pololetním vysvědčením.

Ø      Vyplněné přihlášky odevzdáte tř. učiteli do pátku 21.února 2014.  

Ø      Potvrzené přihlášky spolu s 1 zápisovým lístkem vrátí tř. učitel žákům v pátek 28. února 2014

Ø      přihlášky potom doručíte do 14.3.2014 vybraným středním školám.

Ø      Zápisový lístek je vaší povinnosti odevzdat do 10 dnů po obdržení rozhodnutí o přijetí řediteli zvolené SŠ.

 

 Přijímací zkoušky

 V letošním roce se přijímací zkoušky konají od 22. dubna do 30.dubna 2014.  O jejich konání  a průběhu rozhoduje SŠ.

Talentové zkoušky na uměleckých a sportovních školách se konají již  v lednu 2014 podle typu umělecké nebo sportovní školy.

Žáci, kteří se hlásí ke studiu na uměleckých a sportovních školách  v oborech s talentovou zkouškou odevzdají přihlášku již do 15.listopadu 2013, po doplnění prospěchu je obdrží zpět a sami doručí na SŠ.

V případě neúspěchu na umělecké škole má žák nadále možnost výběru další školy.

Na 21. listopadu 2013 v 16.30 je připravena rodičovská schůzka spojená se setkáním se zástupci středních škol z regionu, kde vám také odpovíme na vaše případné otázky týkající se přijímacího řízení.

Správnou volbu a hodně štěstí za Masarykovu školu v Poličce přeje výchovná poradkyně

 Božena Kaprasová

b.kaprasova@unet.cz

Masarykova ZŠ,Polička


 

Výsledky přijímacího řízení žáků ve školním roce 2012/2013

Výsledky přijímacího řízení – 5. ročník

Do třech pátých tříd nastoupilo 1. 9. 2012 celkem 73 žáků. Po ukončení 5. ročníku (a tím I. stupně základního vzdělávání) mohou žáci buď pokračovat v docházce na základní škole, nebo se přihlásit na víceleté Gymnázium.

Na Gymnázium v tomto školním roce odchází 20 žáků, jeden žák se odstěhoval a jeden žák přestoupil na školu do Pomezí, takže z 73-ti jich bude pokračovat 51. K nim přibude ještě 18 žáků z okolních škol, na kterých se vyučuje jen na I. stupni:

ZŠ Borová

7 žáci

ZŠ Oldříš

4 žáci

ZŠ Sádek

6 žáci

ZŠ Rohozná

1 žáci

1. září 2013 by tedy do šestých tříd mělo nastoupit celkem 69 žáků.

Přestože ve ŠVP není koncipována matematická třída tak, jak byla v osnovách „Základní škola“, jsou po absolvování I. stupně vybráni žáci do třídy 6.A, kde mají navíc předmět „Seminář z matematiky“. Tato třída takto pokračuje až do devátého ročníku.

 

Výsledky přijímacího řízení – 9. ročník

V tomto školním roce odchází z devátých tříd naší školy celkem 78 žáků + 2 žáci z osmé třídy.

K 31. srpnu 2013 bylo umístěno všech 80 vycházejících žáků, 65 žáků nastupuje na čtyřletý studijní obor a 15 žáků na tříletý učební obor.

Přehled umístěných žáků naší školy podle škol:

 

 

 

4 letý

3 letý

Boskovice SPgŠ Komenského 5 1  
Brno SŠ stavebních řemesel Pražská 38 b   1
Česká Třebová VOŠ a SŠT Habrmanova 1540 4  
Hradec Králové SŠ Sion High School Na Kotli 1201 1  
Hranice Střední lesnická škola Jurikova 588 1  
Chrudim SOŠ a SOU obchodu a služeb Čáslavská 205 1  
Letovice Masarykova SŠ Tyršova 500   1
Litomyšl SPgŠ a VOŠ Komenského nám. 22 2  
Litomyšl SŠ zahradnická a technická T.G. Masaryka 659 4  
Mohelnice SŠ technická a zemědělská 1. máje 2   1
Nové Město n/M. SOŠ Bělisko 295   2
Pardubice SOŠ cest. ruchu, s.r.o. U Josefa 118 1  
Pardubice SPŠ elektrotech. a VOŠ Karla IV. 13 1  
Pardubice SPŠ chemická Poděbradská 94 1  
Polička Gymnázium nábřeží Svobody 306 17  
Polička SOŠ a SOU Čs. Armády 485 3 7
Polička SŠ obchodu a služeb SČMSD náměstí B. Martinů 951 6 2
Praha SPŠ na Proseku Novoborská 2 1  
Praha VOŠ a SŠ uměleckoprůmyslová Žižkovo náměstí 1 1  
Přelouč Gymnázium a SOŠ Obránců míru 1025 1  
Svitavy OA a VOŠ ekonomická T.G. Masaryka 20 6  
Svitavy SOU Nádražní 8 4  
Svitavy Střední zdravotnická škola a VOŠ Purkyňova 9 1  
Trutnov Česká lesnická akademie - SŠ a VOŠ Lesnická 9 1  
Uherský Brod SŠ- Centrum odborné přípravy tech. Vlčnovská 688 1  

Ústí nad Orlicí

SŠ automobilní

Dukla 313

Ústí nad Orlicí SŠ uměleckoprůmyslová Zahradní 541 1  
Vysoké Mýto ISŠT Mládežnická 380 2  
Vysoké Mýto VOŠ a SŠ stavební Komenského 1 1  

celkem

 

 

65

15

 

z toho:

Pardubický kraj

 

58

10

 

okres Svitavy

43

9

 

okres Ústí n/O.

10

1

 

okres Chrudim

1

0

 

okres Pardubice

4

0

Hradecký kraj

 

2

0

Brněnský kraj

 

1

2

Kraj Vysočina

 

0

2

Olomoucký kraj

 

1

1

Praha   2 0
Zlínský kraj   1 0